Synliggørelse af EUX overfor virksomheder

Idéen til projektet er opstået, fordi vi oplever, at virksomheder, der ansætter kontorelever (og til dels også handelselever), foretrækker at ansætte elever med HHX eller anden gymnasial baggrund. Vores mål med projektet er at synliggøre EUX og dermed påvirke virksomheder, der traditionelt ansætter elever med gymnasial baggrund til at ansætte EUX-elever i stedet. 

Projektet målrettes virksomheder, der efterspørger HHX-elever i stillingsopslag, samt virksomheder, der tidligere har ansat en HHX-elev (og som snart er færdiguddannet).

Virksomhederne modtager en opringning, hvor budskabet er EUX-uddannelsen og evt. flexible forløb. Efterfølgende sendes en e-mail med materiale om uddannelsen. Der tages udgangspunkt i tilgængeligt materiale og efterhånden, som der udvikles film og andet anvendeligt materiale i de øvrige projekter, udvides mailen til også at omfatte disse.

Målgruppe: Virksomheder

Deltagende parter: Tradium og VidenDjurs

På med brillen

VR-brillen er et nyt redskab i den kollektive vejledning, der taler til målgruppen: De digitale indfødte, og teknologien leverer den vejledningsmetodik, de unge foretrækker. VR-brillen er nyskabende med fremtidens IT.

VR-teknologien bringer eleven ind i et univers, hvor eleven i sit eget tempo kan opleve, hvordan der er at være på en erhvervsuddaannelse. Med VR-brillen vil vi opleve en ny fortælling om kollektiv vejledning, der vil være noget at fortælle forældrene og omverdenden efter oplevelsen i den virtuelle verden. 

Målgruppe: 9. og 10. klasser på udvalgte skoler i de  deltagende kommuner i AKO Randers.

Deltagende parter: UU Djursland, Erhvervsakademi Dania, Viden Djurs, Den Jyske Håndværkerskole, SOSU Randers, Tradium

Ambassadørkorps - Ung til ung vejledning

Ambassadørkorpset består af unge fra de forskellige ungdomsuddannelser, der tager ud til folkeskoler og afvikler forløb med skoleklasserne. Idéen er at folkeskoleleverne møder en rollemodel, som de kan snakke med og stille spørgemål –en slags speeddating, hvor man har 5-7 minutter hos hver rollemodel.

I mødet med rollemodellerne får elever og forældre en mere levende og personlig indsigt i de forskellige uddannelser og viften af muligheder.

Formålet med dette projekt er at elever, forældre og grundskolelærer får et øget kendskab til

erhvervsuddannelserne i mødet med rollemodellerne (ungeambassadørerne) samt en oplevelse af at uddannelsesviften er bred.

Målgruppe: 9. klasseelever og deres forældre, Randers og Djursland

Partnere: UU Djursland, SOSU Djursland, Grenå gymnasium, Viden Djurs, Den Jyske Håndværkerskole, VID Gymnasium, UU Randers, SOSU Randers, Tradium, Statsskolen, Paderup Gymnasium og HHX.

Erhvervsnetværk – Innovativt fortællekorps

Argumentet for dette projekt er, at rigtig mange af folkeskoleelevernes valg af fremtidig uddannelse er tæt knyttet til forældrenes opfattelse af, hvad der er det ”sikre og det rigtige valg”. Erhvervsskolerne kommer ofte til kort i dette valg, fordi der tidligere er opstået en række myter om, hvad en erhvervsuddannelse kan bruges til, og hvad den giver adgang til både uddannelses- og erhvervsmæssigt. 

Formålet med projektet er at etablere flere erhvervsnetværk bestående af virksomheder inden for brancher, der har et rekrutteringsgrundlag fra erhvervsskolerne, og som vil deltage aktivt i kontakten til folkeskolernes 8. til 10. klasser.

Disse erhvervsnetværk vil besøge folkeskoler på Djursland for at tale med både elever og forældre om mulige karriereveje.

Målgruppe: 7. til 10.-klasser på Djursland

Partnere: Viden Djurs, Syddjurs Kommune og UU Djursland

Craftmanship

Dette projekt vil invitere folkeskolernes 9. og 10. klasser ind på Tradium, for at introducere eleverne til fagene og miljøet. Ved at flytte eleverne ind på Tradium ser de fagene i en ny kontekst, de møder nuværende erhvervsskoleelever, som de kan spejle sig i, og de har mulighed for at snakke med faglærere og vejledere.

Klasselærerne inviteres til at følge deres klasser rundt på de forskellige fagretninger, hvilket vil give dem et bedre indblik i mulighederne med og mangfoldigheden i en erhvervsuddannelse, så de bliver klædt bedre på til at vejlede eleverne fremover. Ved at flytte eleverne ind på Tradium ser de fagene i en ny kontekst, de møder nuværende erhvervsskoleelever, som de kan spejle sig i, og de har mulighed for at snakke med faglærere og vejledere. 

Kernen for dette projekt er at vise et bredt udsnit af erhvervsuddannelserne og at inkludere vejledning som en del af arrangementet. De fagretninger, som eleverne skal deltage i, vil repræsentere de fagområder, der mangler lærlinge - specielt med fokus på fordelsuddannelserne. De deltagende uddannelser er: Murer, tømrer, maler, smed, elektriker, transport og logistik, auto, SOSU og vejledning. 

Målgruppe: 9. og 10. klasser i Randers kommune og omegn

Partnere: Tradium, SOSU Randers

Kok Amok

Hotel-, køkken- og restaurant (HKR) er et område, der allerede nu (og i fremtiden fortsat) oplever stor mangel på fagudannet arbejdskraft, og det er derfor nødvendigt med en ekstra indsats med målrettede aktiviteter for at fange folkeskoleelevernes interesse for branchen. 

Dette projekt vil invitere eleverne ind på Tradium i en skoleferie, og give de elever, der har en interesse for madområdet en mulighed for at arbejde i et rigtigt køkken sammen med andre interesserede, hvilket ændrer aktiviteten fra de normale brobygningsforløb, hvor man følges med sin klasse.

Projektet inviterer også virksomheder til at deltage i dagene, hvor de kan fortælle, hvordan man som HKR-elev kan arbejde i mange forskellige virksomheder.

Se en video fra dagene her

Målgruppe: 9. og 10. klasser i Randers Kommune og omegn

Partnere: Tradium

Hvordan bliver jeg?

Dette projekt har til formål at kvalificere flere grundskoleelever til at træffe et velovervejet uddannelsesvalg ved at synliggøre mulighederne gennem konkrete, virkelige uddannelsesprofiler og uddannelsesveje. Aktiviteten vil fremme, at grundskoleeleven træffer det uddannelsesvalg, der passer til det man gerne vil beskæftige sig med i fremtiden.

Der arrangeres virksomhedsbesøg for de deltagende folkeskoler, hvor eleverne møder forskellige medarbejderprofiler fra arbejdspladsen (arketyper/rollemodeller), som hver i sær repræsenterer en afdeling i virksomheden (fx økonomi, indkøb, produktion og salg). Det kan fortrinsvis være en lærling/elev i den pågældende afdeling, der fortæller om sin egen vej til jobbet og de daglige opgaver.

Målgruppe: Grundskoleelever og undervisere. 

Partnere: Favrskov Erhvervsråd, UU Favrskov og Den Jyske Håndværkerskole

Hvad laver en merkantil elev?

Dette projekt vil udvikle film, der kan visualisere, hvad en merkantil elev laver. De unge har svært ved at se for sig, hvad man laver, når man eksempelvis arbejder på et kontor og ikke mindst, hvad forskellen er på at være handels- eller kontorelev - og så er det svært at vælge en merkantil uddannelse.

Der produceres elevfilm af en kontorelev med specialet ’Offentlig administration eller Økonomi’ og ’Administration’ og af en handelselev med specialet ’Handelsassistent’ og ’Indkøbsassistent’. Hver film vil vise elevens arbejdsplads, eksempler på ansvarsområder, opgaver og færdige produkter.

Det udarbejdede materiale kan bruges af erhvervsskoler i brobygningsforløb, UU-vejledere, vejledere på erhvervsskoler samt af merkantile undervisere på GF1, når elever skal vælge deres uddannelse.

Se filmene og det tilhørende undervisningsmateriale på YouTube-kanalen

Målgruppe: 10. klasses elever og brobygning

Partnere: Tradium

Værdikædebeskrivelse – den friktionsfrie uddannelsesvej

Dette projekt vil udvikle et værktøj, der gør det nemmere for de unge og deres forældre at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.

Formålet er at give et generelt overblik over hele værdikæden og på den måde bidrage til, at såvel forældre som unge kan træffe et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Værktøjet skal derfor bestå af en overskuelig beskrivelse af hele værdikæden og dens muligheder (folkeskole-erhvervsuddannelser-karrieremuligheder) og skal kunne bruges af alle, lige fra dem, der vejleder om valg af ungdomsuddannelse til de unge selv og deres forældre og til virksomheder, der ønsker at uddanne elever i deres virksomheder. 

Produkterne af dette projekt bliver en infotavlen, der skal fungere som visualiseringsværktøj, samt en brochure, der skal give en uddybende forklaring på felterne på infotavlen.

Målgruppe: Lærere i folkeskolen, elever fra 8., 9. og 10. klasse, erhvervsskoler, virksomheder og erhvervsnetværk.

Partnere:  Viden Djurs

Den rejsende brobygning – Læring på egen hjemmebane

Dette projekt vil etablere en række rejsehold af erhvervsskolelærere og erhvervsskoleelever, der skal køre ud på folkeskolerne og lave brobygningsprojekter sammen med eleverne på deres egen skole. Ideen er at synliggøre erhvervsskolen som et sted for håndværksmæssig dannelse, men på folkeskoleelevernes hjemmebane.

Argumentet for projektet er, at der kan knyttes nye og anderledes bånd mellem lærere og elever fra erhvervsskolerne, hvis folkeskoleleverne deltager aktivt i spændende, sjove og udfordrende projekter på deres egen hjemmebane.

Særligt det, at kunne koble erhvervsskoleuddannelsen med det miljø som eleven befinder sig i, forventer vi kan vise sig at repræsentere en ny sammenhæng for eleven, som han eller hun kan se sig selv i. 

Målgruppe: Folkeskoler - lærere og elever i Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Partnere: Viden Djurs

Miniskills

Formålet med dette projekt er at tilrettelægge brobygningen, så den fremmer 10. klasseelevernes læringsperspektiv og motivation. Projektet vil i samarbejde med EUD10 udvikle, konstruere og planlægge opgaver, der skal løses af 6. klasser, så disse 6. klasseelever stifter bekendtskab med håndværkslignende aktiviteter gennem ung-til-ung kommunikation med 10. klasselever.

Baggrunden for projektet er, at det i de 6 ugers obligatorisk brobygning i både EUD10 og øvrige 10. klasses-regi er en velkendt udfordring på erhvervsskolerne, at en del af eleverne ikke føler sig motiverede for at deltage i brobygningsaktiviteter, de ikke mener, har deres interesse.

Ideen med Miniskills er derfor, at det skal tilrettelægges, så det fremmer læringsperspektivet – med henblik på, at eleven opnår almen viden og indsigt og kvalificerer 10 kl-elevens endelige valg af erhvervsuddannelse. 

Miniskills er samtidig en oplagt aktivitet at rette mod eleverne på 6. årgang. Ideen er, at 6. kl-eleverne stifter bekendtskab med håndværkslignende aktiviteter gennem ung-til-ung kommunikationen med 10. klasseeleverne.

Målgruppe: EUD10-elever og 6. klasser

Partnere: Viden Djurs, SOSU Randers, EUD-10 (Auning, Rønde og Viden Djurs)

Fab Lab

Fab Lab vil give folkeskolelever mulighed for at prøve kræfter med ny teknologi, der kan gøre deres skole- og eksamensprojekter endnu bedre, mens de på samme tid præsenteres for mangfoldigheden i erhvervsuddannelserne. Fab Lab er en aktivitet, der skal ske i Tradiums Toolbox

Projektet vil udvikle forløb, der er tænkt til at dække mange fagretninger og interesseområder: Matematik, fysik, kemi, programmering, energi, design, sundhed mv. Ved at dække flere fagretninger kan hvert forløb tilpasses til de deltagende skoler og deres behov, mens forløbene på samme tid kan fungere som repræsentant for de mange erhvervsuddannelser.

Håbet er, at adgang til de nye faciliteter kan øge elevernes interesse for erhvervsuddannelserne, fordi de får en hands-on oplevelse med den nyeste teknologi. I dag oplever vi desværre, at folk stadig har et forældet syn på håndværksfagene - at der ikke er meget, der har ændret sig, at man bliver beskidt og slidt op. Dette laboratorie vil være med til at give et andet billede af fagene, fordi der nu er tilknyttet teknologi. 

Målgruppe: 9. og 10. klasser

Partnere: Tradium